گواهینامه ها و تندیس ها

•	اخذ نشان سیمین نشان مسئولیت اجتماعی در اولین همایش ملی نشان مسئولیت اجتماعی کشور با حضور ریاست محترم جمهوری 1395
• اخذ نشان سیمین نشان مسئولیت اجتماعی در اولین همایش ملی نشان مسئولیت اجتماعی کشور با حضور ریاست محترم جمهوری 1395
•	اخذ تندیس و لوح تقدیر از سازمان حمایت از تولید کنندگان ومصرف کنندگان به عنوان شرکت نمونه در سال 1393
• اخذ تندیس و لوح تقدیر از سازمان حمایت از تولید کنندگان ومصرف کنندگان به عنوان شرکت نمونه در سال 1393
اخذ لوح تقدیر شرکت باخذ لوح تقدیر شرکت برتر در استانداردهای ملی موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایرانتر در استانداردهای ملی موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران.
اخذ لوح تقدیر شرکت باخذ لوح تقدیر شرکت برتر در استانداردهای ملی موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایرانتر در استانداردهای ملی موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران.
•	نشان بین المللی  ۱۰۰ TQMCC   ازموسسه بین المللی B.I.D. ابتکاروکیفیت برتر  در شهر پاریس در سال ۲۰۰۲
• نشان بین المللی ۱۰۰ TQMCC ازموسسه بین المللی B.I.D. ابتکاروکیفیت برتر در شهر پاریس در سال ۲۰۰۲
اخذ تندیس واحد تولیدی تجهیزات پزشکی نمونه کشور از دانشگاه علوم پزشکی تهران 1388  .
اخذ تندیس واحد تولیدی تجهیزات پزشکی نمونه کشور از دانشگاه علوم پزشکی تهران 1388 .
	اخذ تندیس مدیریت نمونه بخش تولیدی استان مرکزی1382
اخذ تندیس مدیریت نمونه بخش تولیدی استان مرکزی1382
دریافت تقدیرنامه مسئول کنترل کیفیت نمونه استان مرکزی از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مرکزی در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۹۴
دریافت تقدیرنامه مسئول کنترل کیفیت نمونه استان مرکزی از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مرکزی در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۹۴
•	اخذ تندیس و لوح تقدیر از سازمان حمایت از تولید کنندگان ومصرف کنندگان به عنوان شرکت نمونه در سال 1394
• اخذ تندیس و لوح تقدیر از سازمان حمایت از تولید کنندگان ومصرف کنندگان به عنوان شرکت نمونه در سال 1394
منو موبایل